Befolkningsframskrivninger

Her blir kommunevis historisk befolkningsutvikling og befolknings- og demografiframskrivninger presentert. Figurene i nettløsningen er utviklet av departementet på bakgrunn av tall fra mellomalternativet i SSB sine kommunevise befolkningsframvisninger.

Befolkningsframskrivningene er fra juni 2012. Framskrivningene går mange år fram i tid, og må sees på som illustrasjoner av mulige utviklingsbaner.